telefon

biuro geodezyjne w. tutka, p. wróbel

Usługi geodezyjne

mapy do celów projketowych

Geodezyjna mapa do celów projektowych jest niezbędna, jeśli planujemy budowę lub rozbudowę budynku, budowę sieci lub przyłącza. Godnym uwagi jest fakt, że mapa będzie potrzebna do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę.

Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza jest usługą geodezyjną mającą na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu lub działki. Przeprowadza się ją po zakończeniu budowy obiektów budowlanych. Obowiązek ten narzucony jest przez prawo.

geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa jest niezbędna podczas realizacji inwestycji budowlanej. Współpraca z geodetą trwa od momentu zakupu gruntu po oddanie budynku do użytku. Do jego zadań należy m.in. wytyczenie granic działki oraz wyznaczenie miejsc doprowadzenia przyłączy.

Geodezyjne tyczenie budynku

Geodezyjne tyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym. Ponadto w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i projektowych oraz względem
granic nieruchomości.

Podział
nieruchomości

Geodezyjny podział nieruchomości to ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, przeważnie w celu przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela. Postępowanie o podział wszczyna się z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości.

Wznowienie granic działki

Głównym celem wznowienia punktów granicznych na działce jest między innymi odtworzenie przebiegu granic danej nieruchomości. Warunkiem wznowienia granic jest istnienie dokumentów geodezyjnych, które pozwolą na odtworzenie
pierwotnego położenia punktów granicznych.