telefon

usługi geodezyjne

Geodezyjne tyczenie budynku

Tyczenie budynku w terenie- czy potrzebny geodeta?

Tyczenie budynku jest pracą geodezyjną pośrednią miedzy mapa do celów projektowych a inwentaryzacją powykonawczą. Godnym uwagi jest fakt, że dla przyszłego inwestora budowlanego wyszukanie lokalnego geodety, powinno być tak samo ważne, jak znalezienie profesjonalnej firmy budowlanej czy architekta. Geodeta potrzebny jest już przy zakupie działki. Jeżeli jej właściciel chce mieć pewność co do dobrze wytyczonych granic. Ponadto do geodety należy się zwrócić w celu stworzenia mapy do celów projektowych, bez której architekt nie umieści domu na zakupionej działce.

Tyczenie budynku- aspekt prawny

Reasumując zgodnie z prawem budowlanym wszystkie obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, muszą zostać wyznaczone w terenie przez jednostki służby geodezyjnej, przed rozpoczęciem realizacji. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektów budowlanych w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem. Ważnym aspektem jest zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz względem granic działek.

tyczenie budynku

Zatem na czym faktycznie polega tyczenie budynku?

Prace geodezyjne związane z tyczeniem budynku polegają na odpowiednim zamarkowaniu w terenie: osi konstrukcyjnych budowli, czy też punktów załamania projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu. Kolejnym ważnym aspektem jest stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej i reperów wysokościowych. Godne uwagi jest to, że wytyczenie osi budynku to etap, bez którego nie przystąpimy nawet do kopania fundamentów. Jeszcze bardziej istotną czynnością geodety jest wpis w dzienniku budowy, bez którego nie możemy się stawić w urzędzie po zakończonej budowie.

Jaki jest cel tyczenia budynku?

Geodezyjne tyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym. Ponadto w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i projektowych oraz względem granic nieruchomości. Wyznaczenie obiektu w terenie następuje przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zapewnienie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie należy do obowiązków kierownika budowy. Geodeta stwierdza wykonanie powyższych prac wpisem w dzienniku budowy. Do wykonania czynności wyznaczenia obiektu w terenie geodeta potrzebuje projektu budowlanego z planem zagospodarowania działki. Istotne jest też wykorzystanie danych dotyczących granic działki udostępnionych przez Starostwo Powiatowe. Ponieważ podstawie tych dokumentów otrzymujemy dane liczbowe potrzebne do wyniesienia w teren.

Tyczenie budynku – poszczególne etapy
Etapy realizacji zlecenia

1

przyjęcie
zlecenia

Konsultacje wstępne, przedstawienie kosztorysu. Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania.

2

zgłoszenie pracy geodezyjnej

Geodeta zgłasza prace geodezyjną w celu pozyskania z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej danych dotyczące granic wybranych działek.

3

przekazanie dokumentacji projektowej

W celu wytyczenia obiektu budowlanego w terenie należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego projekt budowlany. Geodeta analizuje dane pozyskane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie opracowuje kameralnie projekt i wykonuje specjalistyczne obliczenia potrzebne do zrealizowania zadania.

4

wykonanie prac
geodezyjnych w terenie

Po opracowaniu dokumentacji geodeta zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, dokonuje wyznaczenia budynku na danej działce. Proces dzieli się na kilka etapów. Na początku geodeta zaznacza palikami obrys ścian zewnętrznych budynku. Następnie w bezpiecznej odległości od przyszłego wykopu zaznacza osie budynku (lub obrysy ścian zewnętrznych) metodą ław drutowych. Dodatkowo zakłada reper (punkt wysokościowy) który w szczególnym przypadku może odpowiadać wysokości „zera budowlanego” które określone jest w projekcie budynku. Efektem prac jest zbiór punktów terenowych jednoznacznie określający położenie i konstrukcję obiektu. W przypadku dużych inwestycji, prace związane z tyczeniem inwestycji realizowane są w etapach, uzależnionych od postępów w budowie oraz wymogów inwestora. W trakcie etapowego wytyczania obiektów budowlanych prowadzi się jednocześnie pomiary kontrolne elementów już wybudowanych. Przekazanie wytyczonych punktów charakterystycznych wykonawcy prac budowlanych.

5

wpis do dziennika
budowy

Po zakończonych pracach terenowych, geodeta uprawniony potwierdza wykonane czynności geodezyjne wpisem w dzienniku budowy. Od tego momentu można rozpocząć realizację inwestycji.