telefon

usługi geodezyjne

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

Geodezyjna mapa do celów projektowych jest niezbędna, jeśli planujemy budowę lub rozbudowę budynku, budowę sieci lub przyłącza. Godnym uwagi jest fakt, że mapa będzie potrzebna do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Polskie prawo reguluje, jak ma być wykonana mapa do celów projektowych. Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500 oraz 1:1000. Na takiej mapie geodeta umieszcza budynki, elementy uzbrojenia podziemnego, uzbrojenia naziemnego, granicę działek, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu. Dodatkowymi elementami mapy są też: ogrodzenia, krzewy i drzewa, rzędne, czyli wysokość terenu nad poziomem morza. Mapa do celów projektowych powinna uwzględniać wszystko, co znajduje się w obszarze przynajmniej 30 metrów od terenu planowanej inwestycji budowlanej. Jeśli potrzebne jest wytyczenie tzw. strefy ochronnej przy budowie, również nanosi się ten obszar. Na podstawie pomiarów w terenie oraz dokumentacji geodeta aktualizuje mapę z zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do zgodności z sytuacją terenową.

Kto wykonuje mapę do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Taką mapę do celów projektowych przygotowuje geodeta z odpowiednimi uprawnieniami. Potrzebuje on niezbędnych danych dotyczących działki. Zgłasza pracę geodezyjną w odpowiednim urzędzie, gdzie oczekiwania na materiały wyjściowe to około 10 dni roboczych. Geodeta wykonuje pomiar aktualizacyjny w terenie. Następnie kompletuje materiał pomiarowy i przekazuje go do wprowadzenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne. Na koniec przekazuje aktualną mapę do celów projektowych zleceniodawcy.

Mapy do celów projektowych można wykonać w dwóch wariantach

Sporządzona na kopii mapy zasadniczej, otrzymanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzupełniona danymi pozyskanymi z bezpośredniego pomiaru w terenie

Sporządzona na podstawie wektoryzacji mapy zasadniczej, uzupełniona danymi pozyskanymi z bezpośredniego pomiaru w trenie, przedstawiona w postaci cyfrowej i dostosowana do komputerowego przetwarzania.

Przewagą mapy numerycznej w stosunku do mapy analogowej jest wyższą dokładność, przejrzystość w czytaniu, możliwość wielokrotnego drukowania, możliwość zarządzania i edytowania (np. przedstawienia w różnych skalach, kolorach i treści) oraz możliwość komputerowego jej uzupełnienia o projektowane elementy inwestycji.

mapy do celów projektowych
Etapy realizacji mapy do celów projektowych

1

przyjęcie zlecenia

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania.

2

zgłoszenie prac

Zgłoszenie prac w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pozyskanie niezbędnych danych do realizacji zlecenia.

3

wywiad terenowy

Wywiad terenowy, analiza istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej opracowywanego terenu. Pomiary terenowe mające na celu aktualizację istniejącej mapy zasadniczej.

4

sporządzenie mapy

Sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych. Na podstawie zebranych danych sporządzenie mapy do celów projektowych. W zależności od zamówienia mapa sporządzana jest w sposób tradycyjny lub cyfrowym

5

sporządzenie operatu geodezyjnego

Sporządzenie operatu geodezyjnego i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – przekazanie dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przyjęcie do zasobu geodezyjnego wykonanej pracy geodezyjnej, opatrzenie odpowiednimi klauzulami przez Ośrodek mapy do celów projektowych.

6

przekazanie
gotowej
mapy

Przekazanie gotowej mapy. Poświadczona przez Ośrodek mapa lub CD z cyfrową mapą zostaje przekazana Zamawiającemu w ilości i formacie uzgodnionym podczas składania zlecenia.

mapy
Odbiór mapy do celów projektowych

Zamawia się przynajmniej trzy kopie mapy do celów projektowych. Oczywiście to kwestia indywidualna, ale trzy sztuki to absolutne minimum. Gotową mapę można odebrać bezpośrednio u geodety, któremu powierzono jej przygotowanie. Geodeta objaśnia jej treść i tłumaczy co dokładnie ona zawiera. Co ciekawe ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona do momentu wystąpienia zmian na danym obszarze. W praktyce urzędy akceptują jedynie mapy nie starsze niż 6 miesięcy. Sporządzenie mapy do celów projektowych to okres od 2 tygodni do kilku miesięcy w zależności od wielkości opracowywanego terenu.