telefon

usługi geodezyjne

Wznowienie granic działki

Geodezyjne wznowienie granic

Wznowienie granic ma na celu ustalenie rzeczywistych granic nieruchomości. Dlatego w przypadku przesunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia wcześniej istniejących znaków granicznych, należy poprawnie określić położenie granic, poprzez wznowienie znaków granicznych. W przypadku gdy granice działki są ustalone prawnie i jednoznacznie, można wytyczyć punkty graniczne. Linie graniczne wznawia się w oparciu o wcześniej sporządzona dokumentacja geodezyjna. Natomiast w przypadku braku dokumentacji geodezyjnej wykonuje się procedurę ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

geodezyjne wznowienie granic

Wznowienie granic – cel

Głównym celem wznowienia punktów granicznych na działce jest między innymi odtworzenie przebiegu granic danej nieruchomości. Ponieważ warunkiem wznowienia granic jest istnienie dokumentów geodezyjnych, które pozwolą na odtworzenie pierwotnego położenia punktów granicznych. Dokumentacja taka powinna znajdować się w archiwum Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, właściwego dla danej działki. Na materiały archiwalne składają się operaty geodezyjne. Operaty te zawierające dane liczbowe i opisowe, dotyczące lokalizacji punktów granicznych, przebiegu granic. Ponadto znajdziemy tam opis stabilizacji granic oraz protokoły z ich okazania właścicielom. Wznowienie bądź wyznaczenie punktów granicznych wykonuje się zazwyczaj gdy właściciel działki nie zna dokładnego przebiegu jej granic. Planuje wybudować dom albo ogrodzenie. Dlatego wiedza na temat przebiegu granicy między naszą działką, a działką sąsiada jest bardzo ważna z uwagi na charakter i znaczenie tego faktu.

Zatem na czym dokładnie polega wznowienie granic?

Istotnie wznowienie granic wykonuje się w przypadku zniszczenia lub też uszkodzenia, a także przesunięcia znaków granicznych. Zdarza się, że znaki graniczne, które od zawsze wyznaczały zasięg prawa własności są trudne do zlokalizowania w terenie, a nawet ulegają zniszczeniu. Ponadto, w przypadku nowo zakupionej działki gruntu, której stan prawny został określony w trakcie badania księgi wieczystej, nie wiemy dokładnie gdzie kończy się, a gdzie zaczyna granica naszej nieruchomości. W związku z tym, przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, które w przeszłości zostały ustalone według stanu prawnego nieruchomości, mogą zostać wznowione przez geodetę uprawnionego. Ponieważ procedura wznowienia będzie wówczas oparta na wiarygodnej dokumentacji, która znajduje się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Proces polega na ich odtworzeniu na podstawie analizy dokumentów, jak również ustaleniu wcześniej dokładnych granic nieruchomości, w oparciu o ich stan prawny.

wznowienie granic działki

Jakie czynności wykonuje geodeta w trakcie wznowienia granic?

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie pozyskuje materiały niezbędne do wykonania wznowienia/ustalenia.

i zawiadamia pisemnie strony postępowania.

geodeta odszukuje znaki graniczne na gruncie i w razie potrzeby wznawia zniszczone bądź uszkodzone punkty graniczne. Podczas spotkania na gruncie geodeta sporządza protokół z czynności wznowienia/ustalenia granic.

z procedury wznowienia/ustalenia granic i przekazuje dokumentację do PODGiK.

Co otrzymuje zleceniodawca?

Po procedurze wznowienia/ustalenia granic zleceniodawca jest pewien gdzie w terenie przebiega granica jego nieruchomości. Zleceniodawca otrzymuje protokół z czynności wznowienia/ustalenia granic.

Dlaczego wznowienie granic nieruchomości jest tak ważne?

Wznowienie granic nieruchomości określi właścicielowi nie tylko przedmiot, którym włada, ale i jego wielkość. Informacje te ujawnione wraz z prawem własności w Księgach Wieczystych oraz Ewidencji Gruntów i Budynków uporządkuje stan prawny nieruchomości. Porządek ten w znaczący sposób ułatwia, a wielu przypadkach wręcz umożliwia dysponowanie nieruchomością np. przy sprzedaży lub rozpoczęciu jakiejkolwiek inwestycji. Chroni on również naszą nieruchomość i własność przed niepożądanym i bezprawnym korzystaniem z naszej nieruchomości przez osoby trzecie.