telefon

usługi geodezyjne

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

Czynności geodezyjne obejmują urządzenia inżynieryjne takie jak: obiekty mieszkalne, sportowe, obiekty biurowe, handlowe oraz obiekty drogowe. W związku z tym, w większości prac budowlanych geodezyjna obsługa potrzebna jest na każdym etapie realizacji. Geodeta analizuje teren na którym będą prowadzone prace, zajmuje się działkami przeznaczonymi pod zabudowę, wytycza budowle na danym terenie, kontroluje prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy oraz zajmuję się inwentaryzacją powykonawczą. Geodezyjne wytyczanie budowli w terenie to zapewnienie różnym obiektom usytuowania przestrzennego zgodnego z projektem. Usytuowania obiektów względem sąsiednich istniejących obiektów, oraz względem sąsiednich działek. Oczywiście w czasie trwania prac na budowie geodeta zawsze sprawdza, czy budowane domy, budowle są zgodne z planowanym wcześniej ich usytuowaniem. Opis wszystkich wykonanych, ważnych czynności geodeta wpisuje do dziennika budowy i podpisany przez uprawnionego geodetę.

Pomiary geodezyjne pod budowę domu

Geodezyjna obsługa jest niezbędna podczas realizacji inwestycji budowlanej. Współpraca z geodetą trwa od momentu zakupu gruntu po oddanie budynku do użytku. Do jego zadań należy m.in. wytyczenie granic działki oraz wyznaczenie miejsc doprowadzenia przyłączy. Jakie są zadania geodety w trakcie przygotowywań działki pod budowę?

geodezyjna obsługa inwestycji
Prace geodezyjne podczas typowej budowy, na przykład budowy budynku mieszkalnego,
można podzielić na trzy rodzaje. Są to:

Wykonanie mapy do celów projektowych

jako element niezbędny w celu uzyskania pozwolenia na budowę;

wytyczenie zaprojektowanych elementów w terenie

np. wytyczenie osi fundamentów pod wykop, wytyczenie przebiegu przyłączy itp.;

inwentaryzacja powykonawcza budowy

w celu jej zgłoszenia do odbioru do inspektoratu nadzoru budowlanego.

Jak więc widać geodeta jest wręcz niezbędny, kiedy planujemy budowę domu, a także przy podziale i rozgraniczeniu działki w przypadku sprzedaży części nieruchomości czy sprawy o dział spadku lub podział majątku.

Kupno działki pod budowę domu

Geodeta jest potrzebny już na etapie kupna działki, a konkretnie wtedy kiedy zaistnieje potrzeba wyznaczenia jej granic. Najpóźniej kiedy warto to zrobić, to przed postawieniem ogrodzenia. Jest to bardzo ważny element i nie należy go bagatelizować. Wiedza na temat granic działki jest istotna już przed decyzją o jej zakupie, aby po fakcie nie być zdziwionym, że działka wygląda inaczej niż zapewniał sprzedający. Jest to sprawa fundamentalna, której powinniśmy być świadomi decydując się na konkretną działkę. Od tego czy granica jest uregulowana czyli prawna czy nie, zależy dalsza procedura i koszty jakie będzie trzeba ponieść.

kupno działki

Mapa do celów projektowych

Kolejne spotkanie z geodeta nastąpi w momencie kiedy zacznie się proces projektowania budynku. Z reguły większość obowiązków spoczywa tu w rękach architekta, ale nie będziemy w tej chwili wchodzić w kwestie projektowe i dokumenty jakie są potrzebne, ponieważ skupimy się na roli geodety. W największym skrócie sytuacja wygląda tak, że projektant będzie potrzebował od geodety, tzw. mapę do celów projektowych. Geodeta przy pomocy wielu urządzeń geodezyjnych takich jak: niwelator, teodolit, tachimetr czy GPS nowej generacji, dokonuje pomiarów do celów projektowych. W przypadku budowy domu jest to bardzo ważna czynność. Powstała w ten sposób mapa w skali 1:500 posłuży architektowi do zaadoptowania budynku, czyli zlokalizowania go na mapie.

Ponadto, na tej samej mapie, projektant zaprojektuje przyłącza wszystkich potrzebnych mediów tzn.

Tyczenie obiektów budowlanych

Do budowy wymarzonego i upragnionego domu lub innego obiektu budowlanego potrzebna jest nie tylko działka, na której będzie stać dom i materiały budowlane. Niezbędne jest również pozwolenie na budowę. Gdy je uzyskamy obligatoryjne staje się wytyczenie budynku w terenie przez geodetę. Polega ono na zaznaczeniu w terenie miejsc charakterystycznych dla działki, budynku lub projektowanej trasy przyszłych mediów na podstawie wytycznych dokumentacji projektowej. Tyczenie stanowi podstawowy zespół czynności pomiarowych wykonywanych przez geodetów. Pomiar ten realizowany jest zaraz na początku budowy, przed faktycznym postawieniem obiektu budowlanego w terenie.

Zgodnie z prawem budowlanym, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, budynki i obiekty budowlane oraz wszystkie urządzenia podziemne wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie. Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektów budowlanych w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz wzglądem granic działek. Prace te polegają na odpowiednim zamarkowaniu w terenie: osi konstrukcyjnych budowli, czy też punktów załamania projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, jak również stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej i reperów wysokościowych. Czynności pomiarowe mają na celu wskazanie w terenie (lub na realizowanym obiekcie budowlanym) punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia oraz stabilizacji tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy. Oznacza to wyniesienie na grunt zaprojektowanego obiektu i określenie jego położenia względem sąsiednich obiektów w terenie.

Wyróżnia się cztery podstawowe metody tyczenia sytuacyjnego. Pierwszą z nich jest metoda biegunowa. Polega ona na wyznaczeniu stanowiska pomiarowego, następnie odłożeniu kąta od kierunku odniesienia i odmierzeniu odległości wzdłuż ramienia kąta biegunowego. Kolejną jest metoda ortogonalna, tzw. metoda „rzędnych i odciętych”. Polega na odłożeniu wzdłuż kierunku odniesienia odciętej, w wyniku, czego otrzymujemy punkt biegunowy. Odcięta jest to odległość rzutu szczegółu na osnowę od punktu osnowy, od którego wykonujemy pomiar. Na punkcie odkładamy kąt 90 stopni w stosunku do kierunku odniesienia, a na jego ramieniu odmierzamy odcinek „a” (rzędna). Ostatnie dwie metody tyczenia budynków opierają się na przecięciach kierunków oraz wcięciach kątowych i liniowych. Każda z wyżej wymienionych metod opiera się na osnowie realizacyjnej. Reasumując jest to usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych zastabilizowanych w terenie, dla których zostały określone w wyniku pomiarów geodezyjnych współrzędne. Punkty te są odniesieniem dla wykonywanych pomiarów geodezyjnych podczas trwania realizacji inwestycji.

Po zakupie działki i uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentacji architektonicznych, uzgodnień projektowych oraz pozwolenia na budowę przychodzi czas na realizację zamierzenia budowlanego. Reasumując należy zgłosić się do geodety uprawnionego wraz z projektem obiektu przewidzianego do budowy. Przed rozpoczęciem prac terenowych geodeta przygotowuje specjalistyczne opracowanie projektu do wykonania zamierzonej pracy. Wzniesienie każdej budowli zaczyna się od wytyczenia na gruncie jej położenia, które zostało wcześniej uzgodnione w projekcie. Geodeta w nawiązaniu do punktów osnowy określa precyzyjnie położenie obiektu budowlanego. Wykonuje wytyczanie osi fundamentów pod wykop, wytyczanie ław fundamentowych. Następnie wytycza przebieg przyłączy: gazowego, elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Dowodem realizacji inwestycji jest szkic tyczenia sporządzany przez geodetę, będący równocześnie podstawą do wpisu do dziennika budowy.

  • Przyjęcie zlecenia. Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania.
  • Przekazanie dokumentacji projektowej. W celu wytyczenia obiektu budowlanego w terenie należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego projekt budowlany.
  • Wykonanie prac geodezyjnych w terenie. Po opracowaniu geodezyjnym dokumentacji projektowej geodeta przystępuje do tyczenia obiektu w terenie. Efektem prac jest zbiór punktów terenowych jednoznacznie określający położenie i konstrukcję obiektu.
  • Wpis do dziennika budowy. Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez geodetę uprawnionego. Od tego momentu można rozpocząć realizację inwestycji
  • Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemnego terenu. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz sieci uzbrojenia podziemnego terenu podlegają inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Inwentaryzacja powykonawcza

W celu zakończenia budowy potrzebna jest mapa inwentaryzacji powykonawczej. To dokument, który poświadcza ujawnienie nowo wybudowanych obiektów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Taka mapa stanowi również jeden z najważniejszych elementów podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Warto także nadmienić, że przy pomiarze powykonawczym budynku, najczęściej zachodzi również konieczność zmiany użytku gruntowego działki. Po zakończeniu budowy i opracowywaniu pomiaru powykonawczego działka nabywa funkcję działki zabudowanej, mieszkaniowej. Wiąże się to ze zmianą użytku w ewidencji gruntów, właściwego starostwa. Czynność tą również wykonuje geodeta. Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowli będzie elementem dokumentacji, którą inwestor przedkłada do inspektoratu nadzoru budowlanego, celem zgłoszenia zakończenia prac budowlanych. Jest niezbędna do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Etapy realizacji inwentaryzacji powykonawczej

1

przyjęcie
zlecenia

Przyjęcie zlecenia. Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania.

2

przekazanie dokumentacji

Przekazanie dokumentacji budowy. W celu określenia zgodności usytuowania zrealizowanego obiektu z projektem zleceniodawca przekazuje geodecie techniczną dokumentację budowlaną.

3

zgłoszenie
prac

Zgłoszenie prac i pozyskanie materiałów z zasobu geodezyjnego. Zgłoszenie prac w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pozyskanie niezbędnych danych do realizacji zlecenia.

4

wykonanie pomiaru w terenie

Wykonanie pomiaru w terenie, sporządzenie operatu technicznego. Po analizie technicznej dokumentacji budowlanej wykonywane są czynności terenowe, mające na celu pomiar zrealizowanej inwestycji. Sporządzenie operatu geodezyjnego i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – przekazanie dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5

Przekazanie mapy

Przekazanie mapy z inwentaryzacją powykonawczą. Poświadczone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy zostają przekazane Zamawiającemu w ilości uzgodnionej podczas składania zlecenia.