telefon

usługi geodezyjne

Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza – najważniejsze informacje

Inwentaryzacja powykonawcza jest usługą geodezyjną mającą na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu lub działki. Przeprowadza się ją po zakończeniu budowy obiektów budowlanych. Obowiązek ten narzucony jest przez prawo. Czym jest inwentaryzacja powykonawcza? Jaki jest jej główny cel?

Inwentaryzacja geodezyjna to geodezyjne czynności pomiarowe, obliczeniowe oraz kartograficzne, które mają na celu zweryfikowanie zgodności zrealizowanych obiektów z ich założeniami projektowymi. Prawo nakazuje przeprowadzać inwentaryzację powykonawczą we wszystkich nowo powstałych budynkach stojących mieszkalnych oraz w podlegających im sieciach. Inwentaryzację powykonawczą firmy geodezyjne wykonują również na zgłoszenie przez zainteresowaną stronę podmiotu, bądź gdy projekt danego budynku zakłada na pojawienie się potencjalnych przemieszczeń, czy odkształceń. Mianem inwentaryzacji powykonawczej, zwanej także geodezyjnym pomiarem powykonawczym, określa się rozmaite czynności techniczne. Polegają one przede wszystkim na wykonywaniu obliczeń i pomiarów. Podczas inwentaryzacji, uprawniony geodeta sporządza stosowną dokumentację geodezyjno-kartograficzną. Powinny w niej się znaleźć m.in.: dane umożliwiające naniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do bazy ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W efekcie stworzona zostaje mapa, na której przedstawione są wszystkie elementy powstałe na placu budowy. Chodzi tu o obiekty budowlane, ogrodzenia, wjazdy, furtki, tarasy, parkingi oraz przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i gazowe.

inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza – co powinieneś wiedzieć?

Inwentaryzacja powykonawcza
– na czym polega?

Inwentaryzacja geodezyjna to geodezyjne czynności pomiarowe, obliczeniowe oraz kartograficzne, które mają na celu zweryfikowanie zgodności zrealizowanych obiektów z ich założeniami projektowymi. Prawo nakazuje przeprowadzać inwentaryzację powykonawczą we wszystkich nowo powstałych budynkach stojących mieszkalnych oraz w podlegających im sieciach. Inwentaryzację powykonawczą firmy geodezyjne wykonują również na zgłoszenie przez zainteresowaną stronę podmiotu, bądź gdy projekt danego budynku zakłada na pojawienie się potencjalnych przemieszczeń, czy odkształceń. Mianem inwentaryzacji powykonawczej, zwanej także geodezyjnym pomiarem powykonawczym, określa się rozmaite czynności techniczne. Polegają one przede wszystkim na wykonywaniu obliczeń i pomiarów. Podczas inwentaryzacji, uprawniony geodeta sporządza stosowną dokumentację geodezyjno-kartograficzną. Powinny w niej się znaleźć m.in.: dane umożliwiające naniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do bazy ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W efekcie stworzona zostaje mapa, na której przedstawione są wszystkie elementy powstałe na placu budowy. Chodzi tu o obiekty budowlane, ogrodzenia, wjazdy, furtki, tarasy, parkingi oraz przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i gazowe.

Jakie dokumenty powstają w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Na podstawie zebranych pomiarów geodeta sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną, a także operat geodezyjny. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi obowiązkowo zawierać dane o wniesionych zmianach, które należy nanieść na mapę zasadniczą. Operat geodezyjny z kolei obejmuje całą dokumentację geodezyjną, która to sporządzaną była na określonych etapach budowy. Do etapów tych zalicza się również prace przygotowawcze na placu budowy, np. tyczenie budynku. Po wykonaniu inwentaryzacji geodeta zobowiązany jest do przekazania kopii mapy kierownikowi budowy. Oryginały dokumentacji dostarcza się do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Na ich podstawie aktualizuje się informacje mieszczące się w ewidencji gruntów i budynków oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Kopie powstałej mapy i dokumentów otrzymuje inwestor.

Czemu służy inwentaryzacja powykonawcza?

Podstawowym celem inwentaryzacji powykonawczej jest zgromadzenie informacji na temat zagospodarowania danego terenu i zmian, które nastąpiły w tej kwestii od rozpoczęcia do zakończenia budowy. Stworzona na tej podstawie mapa jest niezbędna do tego, aby zgłosić zakończenie budowy oraz złożyć wniosek o pozwolenie na jego użytkowanie. Inwentaryzację powykonawczą wykonuje się dla wszystkich obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Jeśli zostanie stwierdzone użytkowanie obiektu budowlanego bez wymaganych pozwoleń, wówczas inwestor naraża się na karę nakładaną przez inspektorat nadzoru budowlanego. Inwentaryzacja powykonawcza to również okazja do skontrolowania, czy położenie, kształt i wymiary poszczególnych elementów na danej działce są zgodne z projektem. Jak widać, inwentaryzacja geodezyjna to jedna z bardzo istotnych usług geodezyjnych i jest niezbędnym elementem obsługi geodezyjnej każdej budowy.

Zgłoszenie zakończenia budowy

Aby złożyć zawiadomienie o ukończeniu budowy należy udać się do nadzoru budowlanego i złożyć je wraz z stosownymi dokumentami. Należą do nich:

Dodatkowym dokumentem, który należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy jest również geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

inwentaryzacja powykonawcza
Kto przeprowadza inwentaryzację powykonawczą?

Przeprowadzaniem inwentaryzacji powykonawczej zajmuje się geodeta, który następnie przekazuje dokumentację do kierownika budowy oraz do odpowiedniego wydziału w Starostwie. Inwestor otrzymuje od wykonawcy prac geodezyjnych ostemplowaną urzędowo kopię mapy zasadniczej, na której znajduje się zrealizowana inwestycja. Osoba wykonująca pomiary musi dysponować uprawnieniami zawodowymi w zakresie geodezji i kartografii.