telefon

powrót do bloga

Kim jest i czym się zajmuje geodeta?

Kim jest i czym się zajmuje geodeta?

Wiele osób kojarzy zawód geodety jedynie z pracami związanymi z różnego rodzaju niezbędnymi pomiarami wykonywanymi przy budowach dróg, autostrad czy mniejszych i większych budynków mieszkalnych lub przemysłowych. Czym właściwie zajmuje się geodeta, jak wygląda jego praca? Warto zapoznać się z tym zawodem i dowiedzieć się, czy jest on zawodem z którym można związać swoją przyszłość. Czy geodeta musi uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu? Jak wygląda praca w geodezji? Przeczytaj nasz artykuł, by poznać odpowiedzi na te i inne pytania!

Kim jest geodeta i na czym polega jego praca?

Większość osób kojarzy geodetę jako kogoś kto chodzi po polach lub wzdłuż drogi i wykonuje pomiary i trzeba powiedzieć, że jest to słuszne. Prace geodety można podzielić na dwa etapy. Po pierwsze geodeta wykonuje pracę biurową, a drugi etap to prace terenowe. Jak wygląda schemat pracy? Najpierw geodeta pozyskuje materiały geodezyjne z miejscowego ośrodka geodezyjnego, później analizuje je i przygotowuje się do prac polowych, następnie wykonuje prace terenowe i opracowuje wyniki pomiaru. Dzięki pomiarom wykonanym przez geodetów możliwe jest stworzenie map i różnego rodzaju dokumentacji. Głównymi rodzajami pomiarów geodezyjnych są pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Wykonywane są metodami tradycyjnymi oraz przy użyciu odbiorników systemu nawigacji satelitarnej. Najczęściej są to jednak różnego rodzaju pomiary dokonywane na budowach i działania związane z ich obsługą.

Główne prace geodety

Głównym zadaniem geodetów jest pomiar działek i gruntów, przed podjęciem na nich budowy. Wspomniany pomiar obejmuje sporządzanie map, na których można będzie wyznaczyć miejsca zabudowy. Istotne jest też tyczenie granic oraz wznawianie granic, wyznaczenie wszystkich projektowanych elementów oraz inwentaryzację zakończonych prac wraz ze zgłoszeniem ewentualnych uwag. Podsumowując jest to szeroko pojętą obsługa inwestycji budowlanych. Zanim na budowę wjedzie ciężki sprzęt, geodeta i architekt muszą sporządzić wszystkie potrzebne dokumenty, które wskażą co, jak i gdzie należy robić. Dokumenty te są są wynikiem ich analizy, pracy i pomiarów. Żadna budowa dróg czy mostów nie może się obejść bez pracy geodety. Jest to istotne przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, niezależnie od tego czy będzie to dom, market, biurowiec czy autostrada.

Geodeta – nie tylko na budowie

Innymi zadaniami geodetów jest przygotowanie pomiarów i danych potrzebnych przy tworzeniu map, prowadzenie ewidencji gruntów czy też opis rzeźby terenu i bogactw mineralnych. Przedstawiciele tego zawodu zajmują się również wyceną wartości nieruchomości na podstawie sporządzonej przez nich dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Praca geodetów jest niezbędna w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Geodeci uczestniczą przy pracach pomiarowych w zakresie regulacji rzek i innych cieków wodnych. Zdarza się, że geodeta pracuje nawet w wydawnictwach, gdzie sporządzanie mapy terenu stanowi główną oś działania firmy. Oprócz tworzenia pomiarów gruntów, zajmuje się także sporządzaniem map oraz pomiarów geodezyjnych. Jak więc widać, praca w geodezji jest bardzo różnorodna. Każdy zainteresowany można znaleźć specjalizację, która najbardziej będzie mu odpowiadać.

Prace kameralne

Nieodłączną częścią pracy geodety są wszelkiego rodzaju pomiary terenowe. Mają one na celu określenie położenia punktów na powierzchni Ziemi. Wyrażane są w różnych układach odniesień przestrzennych, zarówno wysokościowych jak i sytuacyjnych. Nie da się wykonać dobrego pomiaru bez porządnego opracowania i analizy dostępnych materiałów geodezyjnych np. osnów, szkiców czy dostępnych już map. Dane te udostępniane są geodetom za pośrednictwem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pełniącego rolę archiwum, w którym są gromadzone i katalogowane wszelkie materiały geodezyjne. Wyniki pomiarów terenowych przetwarza się do postaci: szkiców, dzienników pomiarowych, kartotek budynków, wykazów współrzędnych. Wszystkie wymienione dokumenty stanowią części operatu technicznego składanego do ośrodka dokumentacji po zakończonej pracy geodezyjnej. Działa to także w drugą stronę, kiedy z dostępnych dokumentów, w wyniku analizy geodeta pozyskuje dane przestrzenne które potem wyznaczane są w terenie w oparciu o osnowę geodezyjną: wytyczenia budynków czy sieci uzbrojenia terenu ewentualnie wznowienia i wyznaczanie znaków granicznych.

Prace terenowe

Przy geodezyjnej obsłudze inwestycji budowlanych takich jak domy jednorodzinne lub duże osiedla mieszkaniowe, geodeta wykonuje prace w zmiennych konfiguracjach. Jedne rzeczy najpierw się wytycza w terenie w oparciu o opracowaną dokumentacje geodezyjną np.: osie budynków czy sieci uzbrojenia terenu, a następnie po ich wykonaniu mierzy się je sytuacyjnie i wysokościowo tak by pozyskane w ten sposób dane posłużyły do aktualizacji mapy zasadniczej. Tak w skrócie można opisać działalność geodety. Praca geodety nie jest więc jednostajna, z jednej strony wymaga skupienia, a z drugiej strony wymaga otwartości.

Zróżnicowany asortyment prac geodezyjnych

Dzięki pracy w geodezji, można znaleźć się w wielu ciekawych miejscach, które nie są dostępne dla każdego. Takie nieruchomości to jednostki wojskowe, kopalnie, części techniczne lotnisk, elektrowni itp.. Zakres obowiązków geodety jest naprawdę wielki, przekłada się to na jego uprawnienia oraz status społeczny. Reasumując jest to zawód szczególnego zaufania publicznego. Warto wspomnieć, że geodeta pracuje dla różnych pomiotów i dla różnych branż. Są to zamówienia publiczne na określenie terenu budowy budynków samorządowych, dróg powiatowych czy wojewódzkich, a także stała współpraca z gminnymi działami zajmującymi się sprzedażą działek czy ich rejestracją. Olbrzymim zakresem prac są usługi geodezyjne związane z obsługą inwestycji. Do głównych zadań geodetów można zaliczyć: określanie rozmieszczenia obiektów znajdujących się na powierzchni ziemi, opis rzeźby terenu, a także określanie bogactw mineralnych, analiza i opis podziemnego uzbrojenia, zajmowanie się rejestrowaniem gruntów i budynków, a także, geodezyjna realizacja projektów budowlanych.

Zakres usług geodezyjnych

Geodeta, to nazwa zawodu osoby zajmującej się geodezją, jako dziedziną wiedzy w połączeniu z praktycznym i prawnym działaniem, w zakres którego wchodzą takie prace jak:

  • wielko i małoobszarowe pomiary ziemi- geodeta wykonuje mapę do celów projektowych która jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę oraz przy wykonywaniu projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania działki,
  • pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych – geodeta wykonuję badania osiadania, przemieszczania i odkształcania budynków oraz budowli takich jak np. zapór wodnych, kominów, mostów,
  • wznowienie znaków granicznych – wyznaczenie pierwotnego położenia osadzonych w przeszłości znaków granicznych, które zostały zniszczone, przesunięte, lub uszkodzone,
  • wyznaczanie punktów granicznych – wyznaczenie położenia punktów granicznych (dotychczas nie stabilizowanych) pomierzonych według stanu na gruncie podczas prac związanych z zakładaniem ewidencji gruntów i budynków,
  • ustalanie przebiegu granicy działek w przypadku braku dokumentacji umożliwiającej jednoznaczne wyznaczenie położenia punktów granicznych,
  • geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych – geodeta wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanych obiektów. Czyli wykonanie pomiaru wybudowanego obiektu i naniesienie go na mapę zasadniczą. Efektem pracy jest mapa inwentaryzacji.
  • wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu – geodeta wytycza na gruncie projektowane obiekty. Wytycza, czyli przenosi obiekt w teren korzystając z planu zagospodarowania terenu oraz projektu.
  • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.
Do czego potrzebujesz geodety?

Najprościej mówiąc, geodeta zajmuje się gruntami, nieruchomościami i nanoszeniem zmian na mapy geodezyjne. Zawód geodety wiąże się z ciągłym przemieszczaniem się i pracą na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody. Geodeta zazwyczaj wytycza na gruncie zaprojektowane budynki, sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Wszystko to, co powstanie na gruncie, musi być wytyczone przez geodetę, który również umieści to co zostało wybudowane na mapę zasadniczą. Geodeta musi być obecny przy wszelkiego rodzaju budowach. Jeśli chcesz postawić dom, budynek gospodarczy, garaż czyli wszystko to, co jest trwale związane z gruntem, będziesz potrzebował pomocy geodety. Każda studzienka kanalizacyjna, sieć wodociągowa, słup telegraficzny musi być odpowiednio wytyczony i naniesiony na mapy. W drugą stronę patrząc, jeśli chcesz znać położenie jakiegokolwiek punktu, musisz sięgnąć po mapę sporządzoną przez geodetę. Oczywiście wszystko to nie jest ograniczone tylko do prywatnych inwestycji.

Kto może zostać geodetą?

Geodetą może być osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku geodezji i kartografii. Po ich ukończeniu uzyskuje się stopień inżyniera, bądź jeśli kontynuuje się kształcenie – magistra inżyniera. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w zawodzie. Jednak, by móc samodzielnie prowadzić firmę, czy biuro geodezyjne osoba taka musi posiadać uprawnienia zawodowe. By uzyskać uprawnienia należy zdać egzamin państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii oraz wykazać minimum rok praktyki zawodowej z zakresu uprawnień. Uprawnienia te mogą dotyczyć pomiarów typu mapy do celów projektowych, wytyczania budynków, czy podziałów nieruchomości.

Jakie są cechy dobrego geodety?

Najważniejsze kwestie związane z pracą geodety zostały już omówione, ale warto jeszcze wspomnieć o tym, jakie cechy powinien posiadać dobry geodeta. Z usług geodety będziemy musieli skorzystać, kiedy będziemy planowali zakup działki pod budowę domu. Mówi się, że geodeta jest pierwszą osobą, która wchodzi na plac budowy i ostatnią która z niego wychodzi. Dobry geodeta powinien zwracać uwagę na detale, być dokładny i skupiony, a przede wszystkim odpowiedzialny. W tym zawodzenie wyobraźnia przestrzenna jest na wagę złota, nie mniej niż cierpliwość. Niejednokrotnie trzeba spędzić długie godziny w terenie, niezależnie od warunków pogodowych. Przydatna będzie także wiedza matematyczna, aby móc dokonywać niezbędnych obliczeń oraz znajomość obsługi specjalistycznych urządzeń i programów komputerowych. Dodatkowym atutem będzie też znajomość rysunku technicznego. Godnym uwagi jest też fakt że w przypadku posiadania własnej działalności przydatne będą tu umiejętności w dziedzinie reklamy w celu pozyskiwania nowych klientów. Te cechy mają bezpośredni wpływ na to ile zarabia geodeta.

Ile zarabia geodeta?

Skoro geodeta zajmuje się tak dużą ilością prac, można by się zastanawiać ile zarabia? To zależeć może od wielu różnych czynników – miejsca zatrudnienia, stażu pracy, a także zajmowanego stanowiska. Średnia pensja geodety zatrudnionego w firmie to około 2,2 tysięcy netto, są jednak i tacy, którzy zarabiają mniej lub więcej. Jeżeli dobrze się trafi i jest się wykwalifikowanym specjalistą, można w tym zawodzie zarobić nawet powyżej 3 tysięcy na rękę. Zarobki są tutaj jednak uzależnione od miejsca pracy, a także od pory roku. Zazwyczaj mniej zarabia się w okresie zimowym, a zdecydowanie więcej w okresie wiosenno-letnim. Niewątpliwie też na zdecydowanie większą pensję mogą liczyć te osoby, które postanowiły założyć własną działalność gospodarczą. Dysproporcje zarobków pomiędzy województwami są duże. Różnica między regionami z początku i końca stawki wynosi aż 2,3 tys. zł. Najwięcej zarabiają geodeci z województwa opolskiego (4930 złotych brutto), a najmniej z warmińsko-mazurskiego (2630 złotych brutto).

Geodeta- sytuacja na rynku pracy

Wydawać by się mogło, że taka praca to klucz do godnych zarobków, a co więcej, jest to praca pewna i stała, coraz częściej da się zauważyć pewne niepokojące sytuacje. Reasumując nie jest aż tak prosto, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim nie jest łatwo otrzymać pracę w tym zawodzie. Na rynku jest bardzo duża konkurencja, a liczba geodetów jest większa niż liczba miejsc pracy, co niestety przekłada się na to ile zarabia geodeta. W dodatku coraz trudniej pracować w oparciu o umowę o pracę, której miejsce zajmują umowy o dzieło czy zlecenie. Trzeba więc liczyć się z tym, że łatwo nie będzie.

Gdzie może pracować geodeta?

Geodezja umożliwia wybór różnego rodzaju kariery zawodowej. Poza prowadzeniem własnego biura można również pracować w specjalistycznych firmach geodezyjnych, firmach budowlanych, jednostkach administracyjnych, ale także w kopalniach, firmach wydobywczych, wydawnictwach kartograficznych i innych miejscach, w których dokonuje się pomiarów gruntów i nanoszenia pomiarów na dokumenty. Do tego można zaliczyć także urzędy, gdzie to stanowisko wbrew pozorom jest konieczne na praktycznie każdym szczeblu administracyjnym. Każda gmina powinna mieć zatrudnionego co najmniej jednego geodetę, który zajmuje się opracowywaniem map terenów oraz świadczeniem usług dla firm oraz ludności mieszkalnej. Niestety, jeżeli chodzi o geodetów piastujących stanowiska urzędnicze, te same osoby zajmują je przez wiele lat, dlatego też trudno otrzymać tego typu pracę.

Czy mimo zagrożeń warto starać się o pracę w geodezji?

Z pewnością tak! Warto jednak pamiętać, że najlepsi są ci, którzy wykonują swój zawód z pasją. Tym samym nie jest dla nich trudna i wymagająca ciągła nauka, szkolenie się i staranie się być coraz lepszym. Niewątpliwie włożona praca z pewnością przyczyni się do sukcesu.